Psychotronika

Psychotronikatelestézie -  bioindikace - výzkum -  jasnovidectví

Psychotronika se svým širokým členěním nás teď i do budoucna bude provázet jako ona příslovečná "táhnoucí se červená nit" vším, co zde bude prokázáno. I když pilotní studie na toto téma je poněkud delší, než studie ostatní, určitě se téměř vždy najde časem něco, co by se tam dalo doplnit.
 
Na začátek, jak třeba definuje pojem psychotronika Encyklopedický slovník:
 
"Materialistická přírodověda uznává většinou jen dvě stránky veškerého dění: fyzickou - závislou na hmotě, a psychickou - jako průvodkyni fyzických procesů. Novější výsledky vědeckého bádání se však od výlučně materialistického nazírání odklánějí. Postupně se ukazuje, že dění v člověku a kolem něho není jen fyzikálně - chemickým mechanismem. Sice nahlíží na fyzickou a psychickou sféru jako na samostatné oblasti, ovšem s předpokladem jejich vzájemné působnosti. Je proto pozoruhodné, že mnoho vědců přistupuje k řešení parapsychických i parafyzických jevů bez dostatečného zaujetí a vůle dopátrat se pravdy, či je úplně ignorují."
 
Je přitom zajímavé, že B.Kafka už tenkrát v padesátých letech, kdy psal své dílo v nich říká. "Končící 20. století se potýká s celosvětovými problémy soužití národů, států a občanů. Z toho vyplývá nezbytný požadavek zabývat se aktuálními problémy samé světové koexistence. To je důvod nezbytnosti lidstva zabývat se nejen normálními, ale i paranormálními otázkami. Předmět parapsychologie je starý jako lidstvo samo. Takřka zázračné, neobvyklé a z ostatních zákonitostí přírodních dějů se vymykající úkazy, vědou považované za nahodilé a vzácné, jsou dosud širší veřejnosti málo známé. Přesto je lidé v každé části světa a v každé historické době zaznamenávali. Jako nové a tajemné jsou však dosud v nesmiřitelném rozporu s poznatky ostatních věd, protože ještě nebyly formulovány zákony, podle kterých by uvedené jevy mohly být objektivizovány. Nejsou zatím známy ani vitální, ani psychické mechanismy, jež se v nich projevují. Je však známo, že nevznikají pod vlivem tělesných orgánů a vnějších smyslů, ve fyzickém světě neobvyklou transformací energie a hmoty, přičemž působí bez ohledu na vzdálenost ( telepatie , telekineze, materializace a pod. )."
 
Co k tomuto citátu dodat. Stačí zaměnit slova končící  20.století za začínající 21.století a text můžeme ponechat stejný. Je stále aktuální. Řekl bych, že ještě více, než v dobách, kdy B.Kafka žil. Ovšem mezitím, co v jiných státech se provádí oficiální výzkum na tomto poli a to mnohdy v kombinaci -  fyzika - medicína - psychotronika; co se děje u nás? Někteří fyzikové, astronomové a lékaři utrácejí svůj čas vymýšlením nesmyslných cen pro ty, kteří si dovolí dělat něco jinak, než to předepisují vysokoškolská skripta. Často ovšem tajně v skrytu právě Ti, co tak proti všemu co nechápou hrozí, často navštěvují léčitele a pod.
 
Stačí se podívat trochu zpět do minulosti a náhle zjistíme, že parapsychologií - či některým z mnoha odvětví psychotroniky se zabývaly opravdu velké osobnosti minulých let. Dokonce tak velké, že jsou mezi nimi např. nositelé Nobelovy ceny. Nebo také člověk, o kterém by se dnes vzhledem k jeho velkým zásluhám při spravování našeho státu nikdo nedovolil pochybovat, protože tou známou osobnosti je T.G.Masaryk.
 
Určitě  to bude pro mnohé novum a řekl bych, že pro mnohé dnešní vědce přinejmenším podivné, když zjistí, že psychotronikou se zabývaly takové osobnosti jako například :
 
Pribram H. ( nar. 1919 ) americký neurolog a psycholog českého původu
 
Driesch H. ( 1867 - 1941 ) německý biolog a filozof , zakladatel neovitalismu
 
profesor Velenovský J. ( 1858 - 1949 ) český botanik, profesor UK
 
profesor Růžička V. ( 1870 - 1934 ) český lékař a biolog, profesor UK; jeden ze zakladatelů české eugeniky a genetiky
 
Ricket Ch.R. ( 1850 - 1935 ) francouzský lékař, fyziolog;  Nobelovu cenu v roce 1913 za práci o anafylaxii
 
Flammarion N.C. ( 1842 - 1925 ) francouzský astronom, velký popularizátor astronomie, zakladatel Francouzské astronomické společnosti
 
Všichni jmenovaní jsou celosvětově známí lidé, kteří každý svým dílem významně přispěli k celkovému poznání. Věřím, že nikdo nebude tvrdit, že to byli nějací blázni, či šarlatáni. Stačí si je vyhledat v nějakém encyklopedickém slovníku.
 
"Otázky spojené s poznáním vesmíru, prostoru a času - nekonečna a nesmrtelnosti se snaží řešit už od počátku lidstva nejznamenitější mozky určitě nejen filozofů. A stejně dlouho si lidé namlouvají, že všechny tyto problémy za ně vyřeší věda. Ta však jak známo, do nadpřirozených sfér povětšinou nemá šanci zasáhnout. Přičemž základní parapsychologické - psychotronické jevy jsou obvykle kategorizovány shodně se schopnostmi jejichž prostřednictvím se reálně nebo metafyzicky projevují jako telepatie, jasnovidectví, telekineze, materializace, hypnóza, sugesce, tělesný magnetismus a mnohé jejich vzájemné kombinace. Projevy uvedených schopností jsou sice nejznamenitější, ale mnohé z nich dosud obtížně definovatelnými oblastmi psychotroniky." Což je první aspekt problému, ovšem na druhé straně k dosažení opravdu skutečného poznání není možné dospět bez studia metafyziky, psychologie a parapsychologie - t.j. psychotroniky. Bez poznatků uvedených vědeckých disciplín je jen malá naděje na relativně objektivní postup chápání dosud vědecky neověřených neznámých skrytých sil a nevysvětlitelných tajemství, přesahujících obvykle hranice běžných chápání života a světa."
 
Co dále říká B. Kafka o skutečném poznání, jak k němu dojít. "Opravdová inteligence lidského rozumu nepřipustí poškození vlastní cti preferováním sobeckých výhod. Tak dokáže svou samostatnost a odhodlanost podřídit se přírodním silám a zbavit se strachu z nejistoty. Je to důkaz o odhodlání najít spolehlivé a bezpečné cesty duše ke kultuře rozumu a vůle." Ovšem stačí se podívat na velmi často silně egoistické prosazování svých zájmů mnohých příslušníků našeho vědeckého estabilismentu a to na poli jak třeba fyziky tak i medicíny a hned bude všem jasné, že k opravdové kultuře rozumu a vůle to má moc daleko.
 
Bohužel dodnes platí Kafkovy následující věty a řekl bych, že v dnešní době ještě více než v 50. letech, kdy své myšlenky poprvé zaznamenal.
 
"Materialistický světový názor je nebezpečným omylem, kterému podlehla většina lidstva. Je projevem pozitivizmu, jenž popírá existenci metafyziky, duše a duchovního dění. Za základ života uznává jen hmotu. Ta však sama o sobě nic není, nepoznává se, nepřemýšlí. Jak to, že se člověk vážně neptá, odkud se vzala a kdo nebo co řídí její zákonitosti ?"
 
S tím zmiňovaným materialistickým názorem má B. Kafka samozřejmě naprostou pravdu bohužel i v dnešní době. Ze škol všeho typu vychází absolutní většina s názorem "na co si nemohu sáhnout, to neexistuje". Veřejnoprávní televizní kanál ČT 1 sice sem tam něco málo zmíní i o jiných než "oficiálních" názorech, jak lze chápat fungování dějů v přírodě  ev. vesmíru, ovšem většinou vždy jen v intencích jenž jsou poplatné osobnímu smýšlení tam třeba ministru zdravotnictví a jinde zas nejvyšším představitelům naší vědy. Což ovšem neznamená naštěstí, že tak smýšlí všichni vědci všude na světě. Z kvantové fyziky se dovídáme o možnostech "nabourat" časoprostor, vícedimenzionálních systémech a dalších a dalších mnohdy zcela fantastických možnostech.
 
Britský filozof a biolog J.B.S.Haldane ( 1892 - 1964 ), mimo jiné zakladatel populační genetiky řekl. "Skutečnost je nejen fantastičtější, než si myslíme, nýbrž je mnohem fantastičtější, než si vůbec dovedeme představit."
 
Co k tomu dodat? Snad jedině to, že už mnozí chápou a správně tuší, že právě pomocí dosud nám zapovězených informací a dosud neobjevených měřících technologií se dají vysvětlit právě ony tolik diskutované parafenomény. A jak říká spisovatel J.von Buttlar, "To už se však pohybujeme v poloze, z níž nahlížíme na Einsteina z úplně jiného úhlu".
 
A náš názor na tuto oblast ? Všechno je "fyzika" a energoinformační systémy. A čím se jev přibližuje svou povahou a formou projevu více k zázraku, tím je to "tvrdší" kvantová fyzika velmi vysokých energií a především extrémně vysokých frekvencí. Rovněž zde nelze apriori vyloučit vědomý a cílený zásah jiné entity.
 
"Duchovní a hmotnou skutečnost uznává pouze zdravý realismus. Ten respektuje vědecké poznatky o hmotě, dynamice v ní samé a její schopnosti měnit se v energii právě tak jako metafyzika, zabývající se prvními příčinami a základními otázkami bytí."
 
I když se v budoucnu asi nebudeme zabývat úplně všemi disciplínami psychotroniky myslím, že nebude moc od věci si připomenout jednotlivé odvětví a k tomu pár řádků průvodního slova. Bude to vhodné i z jiného důvodu, a to proto, poněvadž mnohdy se jevy a techniky vyskytující se v psychotronice vzájemně prolínají a kombinují.
 
Všechno je to založeno na mimosmyslovém vnímání; to je vnímáním poněkud jiným než našimi základními pěti smysly jimiž vládne až na výjimky naprostá většina lidí, t.j. zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Dlouho se pro tyto fenomény používá anglická zkratka ESP (Extra Senzory Perception), které vyjadřují nejen ony dva základní fenomény a to telepatii a jasnovidnost, ale také další jak už bylo výše uvedeno.
 
 
Základní členění paranormálních jevů:
 
PODSTATY PSYCHICKÉ

Telepatie => přenos myšlenek, představ, citů a informací na větší vzdálenosti bez prostřednictví známých smyslových orgánů.
 
Jasnovidnost => psychická schopnost vidět minulé i přítomné děje, pronikat duchovním zrakem do nitra předmětů a samozřejmě i do živých bytostí.
 
Retrokognice => jasnovidné a telepatické vnímání dějů minulých.
 
Prekognice  => jasnovidné a telepatické vnímání dějů budoucích ( mimochodem jedna z nejproblematičtějších a nejdiskutovanějších oblastí a to i mezi kvantovými fyziky a vůbec všemi, kteří se tímto zajímají ).
 
Dermokognice - dermooptie => je termín pro schopnost vnímání barev a textů pokožkou.
 
Telestezie - telestetická detekce => kdysi uváděná jen jako "proutkaření" . Jedná se o reakce senzibila zprostředkované pomocí různých pomůcek ( např. pendl, virgule, pružiny, atp. ). Má velmi široké spektrum použití při získávání informací z informační "databanky" o věcech neživých a samozřejmě i živých. Tak je tomu za předpokladu, že ono "měření" provádí člověk - telestét t.j. senzibil. Výraz měření je záměrně v uvozovkách, protože to vlastně žádné měření není. Jsou to buď vjemy, detekce, nebo kombinace obou.
 
Léčitelství - biodiagnostika  => do jasnovidnosti zahrnuta jako schopnost citlivců zabývajících se léčitelstvím v podobě stanovení diagnózy nemoci prostřednictvím psychického a energetického působení. Samotné léčení je však dále věcí jiných citlivců. Mimo jiné, léčitel nemusí být zákonitě extrémně sensibilní, ale může s citlivcem spolupracovat .
 
Nekromancie => se zabývá dotazováním duchů zemřelých a zabývali se tím jak známo už staří Egypťané a Babyloňané. Dnes to praktikují spiritisté.
 
Xenoglozie => dar hovořit jazykem, jemuž se člověk prokazatelně nikdy neučil. Jedná se o produkt bohatého podvědomí.
 
Chiromantie => věštění z ruky, kdy zkušený citlivec z dlaně pozná povahové rysy člověka. Ruka je však jen pomůcka pro navázání kontaktu, kdy při výkladu pracuje senzibil jako médium .
 
Grafologie => na základě, že písmo je věrným obrazem lidské duše dokáže zkušený grafolog z písma vyčíst mnohdy i úplně skryté detaily lidské povahy. Je-li grafolog současně obdařen i mediálními vlastnostmi, dokáže z písma vyčíst třeba rodinné a místní události.
 
Premonice - předtucha  (varování, výstraha) =>  je charakterizovaná jako příležitostná jasnovidnost. Vzniká sama od sebe, nebo telepatií - něco se stane, nebo se něco stalo. Člověka najednou napadne náhlá úzkost, tušení, nápad, uslyší hlas či uvidí obraz blízkého člověka a pod. V těchto souvislostech se to často projeví symbolickým fyzikálním jevem. Jako např. klepáním na dveře, okno, zastavením hodin atp. Pozadí těchto jevů je poměrně komplikované.
 
Takovéto členění uvádí široce uznávaná autorita - B. Kafka. My si dovolíme přidat ještě jeden fenomén, který do této skupiny určitě patří a to:
 
Zprostředkovaná vize =>  je jí nadáno jen velmi málo sensibilů a dá se definovat jako cílený vhled -  (nahlednutí) do jiného prostoru - času či děje, ev. i dimenze. Zprostředkovanou formou je míněno to, že jasnovidec si nechá zobrazit např. tlak, který vyjadřujeme v Mpa formou trojrozměrných energetických útvarů.
 
 
 
FYZIKÁLNÍ  ÚKAZY

Telekineze ( psychokineze ) => bezdotykový pohyb a přenášení předmětů. Spočívá ve schopnosti citlivých jedinců vyzařovat energii a jejím prostřednictvím působí na předměty bez jakýchkoli technických pomůcek.
 
Psychická ruka =>  jedná se o jakousi elektro - magneto - psychickou sílu, která je cíleně vyzařována člověkem a je řízena jeho duší - jeho vůli. Pomocí této mentálně řízené energie je člověk schopen pohybovat věcmi na dálku, způsobit světelné úkazy, nebo chemické změny.
 
Levitace => vznášení těles v prostoru bez přispění, (zdánlivě) odporující známým přírodním zákonům . Vyskytují se v souvislosti se spiritismem, psychickými silami člověka a též Volnými energiemi  v přírodě . Působení sil a vlivů bývá často kombinované .
 
Autoskopie => vidění sebe sama. Proces vystoupení duše z těla a možnost sledování dění v okolí vlastního těla. Spojeno s průnikem skrz pevné tělesa atp.
 
Kryptoskopie => vidění prostorově blízkých, avšak do jiné hmoty zahalených předmětů. Druh jasnovidnosti zprostředkovaný působením pevné vůle .
 
Materializace - zhmotnění =>  uvedený jev je založen na fluidovém, možná až hmotném výronu záření z těla média . Výsledkem bývá vytvoření postav fantomů či některých jejich orgánů. Často se tímto zabývají spiritisté. Může se též týkat dodnes neobjasněným způsobem vůle člověka náhle se v prostoru objevivší hmoty atp.
 
Dematerializace - odhmotnění =>  je samozřejmě opak předchozího. Jsou známy a zdokumentovány případy, kdy se osoby doslova rozplynuly ve vzduchu.
 
Oba fenomény t.j. materializace a dematerializace bývají často spolu spojeny. Projevují se spontánně, ale i cíleně vůlí lidí. Často za těch nejneuvěřitelnějších situací, přičemž tento fenomén se může týkat jak věcí t.j. hmoty obecně, tak i člověka samotného.
 
Synestezie => spojené vnímání, je charakterizované jako "otvor do mozku a mysli". Tento zřejmě pro většinu čtenářů nezvyklý pojem zavedl B. Kafka. Jeho podstatou je fyziologický děj, vyvolaný jakýmkoli vjemem nebo představou, vzbuzující prožitky i jiných smyslů např.:
 
zvuk vzbuzuje možnost identifikace určitou barvou (barevné slyšení), nebo popisem určité chuti;
 
popis tváře a podoby člověka se vykazuje rozdílnými zvuky (akustické vidění) atp.
 
Automatické psaní, kreslení a mluvení B. Kafka o tomto fenoménu říká, že je běžným parapsychologickým úkazem a je normálním psychologickým jevem schopnosti podvědomí. Nejsou zde projevovány žádné vyšší schopnosti, ale je pouze zpracován materiál uložený v podvědomí. Připisovat uvedený jev jiné bytosti (duchu) je nesmysl . Tolik B. Kafka .
 
Faktem je, že v poslední době je tzv. chanelingových zpráv víc než dost. Je vydáno s touto tématikou i dosti knih, část je přeložena i do češtiny. Jsou známí i příjemci takovýchto zpráv taktéž v naší republice. Celá tato problematika si zaslouží více pozornosti a to i přesto, že například v "Poselství z Borupu" je již spoustu prošvihnutých termínů. Důvody, které nás vedou k vážnému přístupu této oblasti psychotroniky jsou ty, že spousta indicií ukazuje na informační zdroje našemu podvědomí nedostupné. I když, kdo může se vší odpovědností dnes posoudit, kam až sahají možnosti naší - Lidské Duše ?...
 
Mediumita => je schopnost být médiem - prostředníkem - bývají jí obvykle obdaření lidé citliví - sensibilní. Médium je však pouhým prostředníkem, jenž v hlubokém "spánku" reprodukuje vlastními ústy to, co říká jiná osoba - "duch". Významnou úlohu zde hraje Lidská Duše. Při dostatku mediálních vlastností lidské duše, se v rámci experimentů uplatňují různé schopnosti, síly a vlohy.
 
Spiritismus => je pouze zvláštní teorií o osobní nesmrtelnosti, podle níž zaniklé existuje dále jako netělesné bytosti a za určitých okolností se mohou žijícím lidem zjevit a komunikovat s nimi. Psychotronické experimenty však nezvratně dokázaly, že domnělé sdělení ze záhrobí nepotvrzují teoretický základ spiritismu a to jakkoli se zdá být vyváženou a vnitřně se neodporující teorií. Je však jisté, a z minulosti praxí ověřené, že   při spiritistických seancích může dojít k nekontrolovatelnému napojení na některou z astrálních úrovní bytí a pod. Při splnění určitých podmínek se pak "bytosti" přebývající v těchto dimenzích mohou pro určité lidi téměř zhmotnit a tím i může dojít k velmi nepříjemným projekcím či kontaktům.
 
Hypnóza => je umělý spánek navozený sugescí, t.j. působením představ a citů na mozkovou činnost jiného člověka. Ten, je-li k tomu disponován, uposlechne aniž přitom rozumně uvažuje.
 
Otcem této metody je dle literatury nejspíše Angličan dr. Breid, též se uvádí Francouz dr. Bernheim. Ovšem zmínky o těchto metodách už najdeme v záznamech o starověkém Egyptě, Římě a Indii. Praktické využití této metody je extrémně velké a širokospektré. Je to v různé podobě výchozí metoda pro spoustu různých metod školení, kursů a zdokonalených mentálních technik nejrůznějšího zaměření a úrovně. U nás tyto metody už v padesátých letech  20. století precizně rozpracoval právě zde často citovaný Břetislav Kafka. 
 
Na tomto místě je vhodné zdůraznit toto:
Jak je z uvedených a to velmi kusých informací zřejmé, kombinováním uvedených psychotronických metod dostáváme velmi širokou škálu možností způsobů zkoumání a praktického aplikování psychotroniky v praxi. A je evidentní, že se tato oblast v žádném případě nedá považovat za uzavřenou.
 
To, že nám psychotronika se všemi svými odvětvími dává takové široké možnosti takřka neomezeného zkoumání v nesmírně širokém rozsahu je sice "moc pěkné", ale jsou to jen možnosti, které jsou člověku takto nabídnuty. Zde by se právě měla uplatnit B. Kafkova tolik proklamovaná Kultura rozumu a vůle, cituji :
 
"Existence vesmíru a jeho trvání podléhá neměnným zákonům. Jsou lidé, kteří z nedokonalosti svého rozumu a vědění podléhají různým astrologickým nástrahám, založených ve značné míře na nevědeckých poznatcích a výmyslech. Jsou zpravidla duševně nevyrovnaní a přecitlivělí, takže snadno uvěří v platnost a nezměnitelnost osudu, který je podle jejich názoru předem stanoven např. konstelací nebeských těles, výkladem z karet, obličeje, ruky, písma atp. Zdravou sebedůvěru a objektivní důstojnost v sobě člověk musí podporovat. Vede k tomu však pouze cesta výrazové skromnosti a odpovědnosti vůči sama sobě samému. To však nemůže dokázat člověk podlehnuvši materialistickému světovému názoru či fanatizmu tvůrců a vykladačů horoskopů, karet atp.. Duše má schopnost vytvářet nehmotné (duchovní) a hmotné procesy. Aby člověk v rozlišování mezi nimi nezbloudil musí nejdříve poznat důkladně sám sebe - své vlastní nitro. Z něho musí být vytěsněny všechny negativní lidské vlastnosti. Sebeláska a sobectví jsou hlavními prameny zla v lidské duši i veškerého mravního zla na světě...".
 
Je svým způsobem až zarážející, že nejen na předchozí, ale i na následující velmi závažné informaci se shodují naprosto všichni, jejichž poznání v této oblasti dosáhlo vysokého stupně. Týká se to psychotronických souvislostí lidského života, ale bohužel tento problém mnoho lidí dneška odsouvá kdesi  na vedlejší kolej. Dá se to vyjádřit slovy, že : "Nejen sobectví, ale i ostatní špatné vlastnosti jsou zdrojem těžkých hříchů a zpravidla předurčují k různým nervovým chorobám". A my k tomu dodáváme, že nejen k duševním, ale mnohým jiným.
 
Poslední řádky v tomto okamžiku poněkud obsáhlejší (i když určitě ne zcela vyčerpávající signální informace) budou patřit velikému Goethemu, který už ve své době napsal: "Pro myslící bytost je naprosto nemožné představit si, že neexistuje bytí bez života a myšlení. Až tak dalece v sobě každý člověk nese důkaz nesmrtelnosti." Goethe vycházel z prostého faktu, že nemůže-li se jakákoliv energie ztratit, tím spíše se neztratí energie z duše každého člověka. 
 
Nevyhrazujeme si žádné absolutní právo na to, že tento náš názor na daný problém, věc, či událost musí být jediný správný. Vše vychází ze stupně poznání a praktických zkušeností, které nejen rostou, ale také se kvalitativně mění a my věříme, že k lepšímu. Protože vývoj - ten bude pokračovat pořád dál... Ovšem, máte - li na věc jiný názor, nebo zastáváte - li diametrálně odlišné stanovisko, či víte - li o dané problematice mnohem více a chcete se s námi o to podělit, dejte nám o tom v každém případě vědět.