Kosmologie a psychotronika (Kosmologie v psychotronickém pojetí)

Kosmologie a psychotronikastudium informačních pramenů -  výzkum -  teorie -  souvislosti -  úvahy

"Kosmologie - obor astronomie studující vesmír jako celek. Vytváří modely vesmíru a ověřuje je na základě výsledků pozorování mimogalaktické astronomie a radioastronomie. V těsném vztahu je k tomu kosmogonie, která vyjadřuje filosofické názory na vznik světa (kosmu) ve formě mýtu nebo filosofické teorie." Tolik citát z Encyklopedického slovníku; Encyklopedický dům r. 1993

Přesto, že vědní obory v oblastech astronomie a fyziky hvězd a vesmíru udělaly za pár posledních desetiletí velké kroky vpřed si myslím, že (ostatně jak jsem už někde řekl) náš vesmír ani tak moc nezkoumáme, jako spíš jenom pozorujeme. Je pravda, že už vidíme trochu dál (např. Hubblovým teleskopem), nicméně v porovnání s teoretickou velikostí vesmíru eventuálně jeho relativní (nebo faktickou) nekonečností je to pořád jen velmi malý kousek, který z těch doslova nekonečných dálav vidíme.

I v řadách psychotroniku s nejrůznějším zaměřením je značné množství  těch, které zajímá nejen vznik naší planetární soustavy, ale i naší galaxie a pochopitelně s tím i široké spojitosti na vesmírné úrovni.

Zde si je nutno sebekriticky přiznat, že obě strany t.j. jak zástupci oficiálních fyzikálních metod, tak druhé strany, která vesmír zkoumá pomocí metafyziky, parapsychologie, eventuálně jinými psychotronickými metodami toho byť jen o Našem Vesmíru zatím moc neví. Zde nezbývá, než smutné postesknutí  stejně jako u medicíny, protože  nespolupracovat spolu - je jen ke škodě věci. Ačkoliv čas od času z různých pramenů prosáknou zprávy, že k takovéto spolupráci dochází, i když to má často nejvyšší stupeň utajení.

Známý český odborník na psychotroniku a hlubokou hypnózu B. Kafka 1891- 1967 jenž měl 14. 5. 2001  110.výročí svého narození, došel pomocí svých specifických metod k významným závěrům. Jeho poznatky uznávané na celém světě se často shodují s dnešním stavem poznání v medicínských i fyzikálních oborech.

Ocituji některé z jeho myšlenek, jež se svým obsahem vážou k dané problematice a jsou výsledkem jeho výzkumné práce. "Ve vesmíru zřejmě existuje množství dokonalých a pohybujících se forem hmoty, o nichž se vědecké bádání dosud mnoho nedovědělo. O některých z nich zatím lidstvo nemá ani tušení, protože se ani v nejmenším nemusejí podobat formám obvyklým pro nám známý vesmír a svět, pro naši Zemi..." .

Nebylo by moudré pokládat Zemi za jediné sídlo života. Zvláště nejsou-li pochybnosti o tom, že život na Zemi nevznikl náhodou, nýbrž podle zákona, za nímž stojí Tvůrce a Zákonodárce.

Rozdělená hmota a hmotné útvary mlhovic se od nás mohou vzdalovat obrovskými rychlostmi do nekonečných dálek a přece tu bude neporušitelný prostor věčnosti. Skutečný prostor není bez těles a bez pohybu těles není času. Samotnému prostoru nelze přiznat reálnost, leč pouze jako myšlenkovému pojmu... . 

Navzdory obrovskému pokroku vědy, popularizací jejích výsledků a vzrůstajícího obecného vzdělání se někteří lidé domnívají, že prostor je konečný a omezený. 

Nic takového neplatí!

Tak jako ve věčnosti je čas nekonečný a neomezený, je nekonečný a neomezený i prostor....

"Astrofyzikální vesmírný prostor existuje všude tam, kde je přítomna prahmota, tedy kde vznikají a existují vesmírné tělesa." Tolik citace jen útržkovitě z Kafkova díla.

Přičemž si prosím povšimněte opět věty " Samotnému prostoru nelze přiznat reálnost, leč pouze jako myšlenkovému pojmu...". Jak dávno, naprosto přede všemi, vyjma východních zemí, Kafka došel sám k tak fantastickému poznání, ke kterému se pomalu přiklání až v posledních letech západní vědci.

Kosmologie by se sice měla týkat jen vnějšího vesmíru. Už citovaný slovník uvádí; kosmický prostor - oblast vesmíru za hranicemi podstatné části zemské atmosféry... . Obecně je hranicí kosmického prostoru výška asi 110 km, nad níž může ještě družice vykonat oběh, aniž by shořela třením o atmosféru. Oblast 110 - 2 mil. km je blízký kosmický prostor.

Jenže ve vesmíru je stejně všechno velmi úzce svázáno. Protože i my zde na Zemi jsme tím vesmírem, záleží fakticky jen na tom, kde stojí pozorovatel. Z toho důvodu se někdy budou v kosmologii prolínat věci, které jakoby s ní  nesouvisely.

Přesto, že metody zkoumání budou převážně na psychotronické bází, sami uvidíte, že i takto podobně jako B. Kafka lze dojít k v praxi použitelným výsledkům. Praktické pokusy obzvláště v oblasti výzkumu Volných energií a gravitace pak časem samy svými výsledky ukáží smysluplnost této práce.

Nevyhrazujeme si žádné absolutní právo na to, že tento náš názor na daný problém, věc, či událost musí být jediný správný. Vše vychází ze stupně poznání a praktických zkušeností, které nejen rostou, ale také se kvalitativně mění a my věříme, že k lepšímu. Protože vývoj - ten bude pokračovat pořád dál... Ovšem, máte - li na věc jiný názor, nebo zastáváte - li diametrálně odlišné stanovisko, či víte - li o dané problematice mnohem více a chcete se s námi o to podělit, dejte nám o tom v každém případě vědět.