Idea a cíle společnosti

Slovíčka "já v to věřím a já zase ne", jsou jenom vyjádřením osobního postoje daného člověka, což s fyzikální podstatou průběhu dějících se věcí nemá více méně nic společného. Ačkoli, když budete alespoň trošku studovat kvantovou fyziku, zjistíte, že tomu tak vždy být nemusí. Pěkně je o tom psáno v knize manželů Tichoplavových "Fyzika víry" a dalších. Mnohdy právě fyzikové zabývající se elementárními částicemi hmoty ve stavu kdy už hmota není hmotou , ale jen energií - polem či kvantem právě zjišťují, že jejich úmysly a postoje se záhadně promítají do výsledků pokusů. Praktické pokusy místo planého teoretizování, to je právě to, čemu se věnuje společnost AQUAMEDEN.
 
Jestliže hledáte pravdu, tak právě praxe má tu možnost nám ukázat, kde ta pravda je...
 
My začínáme s výzkumem tam, kde ostatní většinou končí s pouhým konstatováním faktů...
 
Studnicí, ze které se dá téměř do nekonečna čerpat je literatura např. "Největší záhady světa...", knihy vydané nejrůznějšími záhadology a sběrateli faktů, neuvěřitelných příběhů, channelingové literatury, pověstí, bájí, ale i kvantové fyziky, fyziky hvězd a vesmíru a další. Takovou zvláštní samostatnou kapitolou hodnou co nejdůkladnějšího prozkoumání jsou materiály od géniů světového formátu vědy například Nikoly Tesly
Nelze též zapomenout na časopisy typu "Magazín 2000, Fantastická fakta, ale hlavně WM magazín" a jiné, kde jsou dostupné mnohdy velmi zajímavé informace. Ačkoliv dnes, tj. v r. 2007 je ovšem už zřejmé, že mnoho informací v časopisech se vzájemně opisuje, či přebírá z Internetu. Takže sehnat nějakou úplnou novinku, není až tak úplně jednoduché. Na těchto internetových stránkách bychom Vás chtěli seznámit s tím, co se nám podařilo zjistit, vymyslet a též aplikovat v praxi a to právě v oblasti tzv. hraničních věd.
 
Pro některé z Vás to bude asi sci-fi , někteří se možná zasmějete. Ale můžeme zde například zcela vážně říci, že fenomén, který by se dal shrnout pod pojem strašidla, není až tak vzácný a už vůbec ne nepravdivý, jak by se možná mohlo zdát. Mimo jiné i tento úkaz je o energiích a jejich vzájemné rezonanci, a přesto, že žijeme v době, kdy převládá technika je tady pořád ještě dost lidí, které fenomén strašidel nějakou formou projevu trápí.
 
Z jakého důvodu to vše děláme ?
 
Jaký je hlavní cíl sdružení společnosti AQUAMEDEN?
 
Poznání, jako obecný faktor jak něco funguje, což je taková odvěká lidská touha.
 
Nás, tak jako mnohé z Vás láká to, čemu se říká tajemno a "velmi často to něco leží za hranicí běžných lidských smyslů a mezemi dnešních měřících přístrojů". Tím jsme se dostali k tolik mnohdy diskutované psychotronice se všemi svými klady a zápory.
 
Na jedné straně sice budeme prezentovat telesteticky a pomocí senzibilů či jasnovidců získané výsledky, ovšem na straně druhé, tak jak již bylo uvedeno v záhlaví, budeme i uvádět výsledky praktických pokusů či aplikace technologií na jejichž začátku stáli právě lidé se svými mnohdy neuvěřitelnými schopnostmi.
 
Vás - uživatele a čitatele těchto internetových stránek tím chceme opravdu vyprovokovat k širokému diskusnímu fóru o těchto otázkách a problémech .
 
 
 

Idea a cíle

Původní název společnosti AQUAMEDEN byl ASTRADAT, což bylo myšleno jako ASTRÁlní DATa, data a informace získávané nejen z našeho světa, ale i z jiné úrovně bytí, tj. například mimo jiné i z tzv. astrálu. Je to úplně jiný svět než ten, který běžně vnímáme svými základními smysly kolem sebe jako fyzický prostor kolem nás.
 
Ovšem na rozdíl od virtuálních realit počítačových her, či fikcí tvůrců filmů Vám chceme postupně ukázat poněkud jinou realitu a to sice takovou, ke které je přístup umožněn právě psychotronickými a podobně zaměřenými metodami. Můžeme Vás ubezpečit, že tyto nové skutečnosti jsou mnohdy mnohem více fantastičtější, něž sebevíce fantastické sci-fi.
 
Je pravda, že mnozí tzv. racionálně uvažující lidé nás za to nemají příliš v lásce, leč pravá skutečnost je dosti často jiná, než to navenek vypadá. Nelekejte se; to neznamená, že odsuzujeme rozumně myslící lidi, ani to, že my nemyslíme rozumně. Je tím spíše myšlena ona skupina populace, která svůj přístup k těmto disciplínám ponejvíce prezentuje těmito větami : "Co nevidím a na co si nesáhnu - to neexistuje". Nebo též : "Tohle to může existovat - tomu věřím, ale tohle to už ne - tomu já nevěřím". Takhle bychom mohli pokračovat pořád dál. A jak už kdosi řekl : "Každá velmi pokročilá technologie se dá už jen stěží rozeznat od magie".
 
 
 

Vlastní program společnosti

 Ať se jedná v podstatě o jakoukoliv oblast používáme většinou téměř stejný postup - poznání - výzkum - vývoj - využití 
 
To vše s tendencí maximálního využití celé široké škály psychotronických metod. Tím se ovšem nevylučuje použití jiných metod a způsobů zkoumání, které s Psychotronikou nemají relativně nic společného a jsou používány v oficiálních vědeckých disciplínách. Ovšem upřímně řečeno se nedá říct, že vždy to jde přesně postupně v této ideální linii. Často je tato cesta poznání trnitá a někdy i jakoby chaotická. Skládání celého obrazu z kousků informační mozaiky bývá mnohdy znesnadněno tím, že informace závažného charakteru nejsou přístupné dle toho jak by jsme chtěli my lidé, ale dle toho jaké cíle má s námi Tvůrce Všeho Bytí. Je přitom potěšující, že ta poslední věta platí bez výjimky pro všechny ať se komukoliv líbí, nebo ne!
 
Při hledání jak nejlépe vyjádřit smysl veškerého tohoto snažení nám pomohlo dílo Břetislava Kafky - "Kultura rozumu a vůle". V něm autor již před řadou let smysluplně a s citem pro věc vyjádřil to, co je i naším cílem a s čím se plně ztotožňujeme. Celé je to o to vzácnější, že se jedná o celosvětově uznávaného odborníka, jednoho z nestorů v této oblasti bádání, jehož dílo a výsledky výzkumů mají bezesporu průkopnický charakter. Na celé věci je potěšující i to, na co jsme velmi hrdí, že takovéto myšlenky pocházejí z pera příslušníka naší vlasti.
 
Svým programem a jeho uváděním v praktický život chceme svým dílem přispět k :
 
"Hledání a poznávání sebe sama - zkoumání lidského života - jak probudit a podmanit si síly všech zdrojů ducha - jak zajistit budoucnost a existenci civilizace - jak bojovat o nového lepšího člověka - jak dospět k pravdě a dobru - jak vychovávat rozum a silnou vůli - jak vyjít z duchovního úpadku - jak bojovat proti krizi moderního člověka - co odpovědět na základní otázky lidského bytí, zkoumat a využívat nové objevy sil hmoty a ducha. Dokonalému vypěstování sil rozumu a svobodné vůle, jenž je vítězstvím ducha nad duševní a materiální bídou lidského života. Je to vítězství ideálu, založeného na názoru, jak řešit složitý problém podmanit si síly všech zdrojů ducha a hmoty, jak dospět k samostatné práci, podnikavosti, rozvinutí aktivního myšlení, a jak vychovat všestranně vzdělaného kulturního člověka s pevným charakterem, trpělivostí a bystrým postřehem. K tomu, aby lidský duch, jenž je netušenou základnou potenciálních vloh a schopností, které jsou neustálým vzděláváním aktivizovány k projevům a uplatnění. Aby lidé pochopili, že duch pro své cesty potřebuje světlo. Je nezbytné, aby to bylo světlo pravé, které bezpečně vede k vytýčenému cíli. Duševní tmou je nevědomost a ta vede člověka k bezmocnosti. Je to nepřítel nejnebezpečnější, protože napadá temnou mysl zabořenou ve tmě. Proti nevědomosti má člověk účinnou zbraň, ale neví si s ní rady. Je jí přemýšlení o pravdě. Lidé však přemýšlejí spíše o tom, jak pravdě uniknout, než se k ní přiblížit. Chce-li někdo dospět k vyšším duchovním cílům musí se v duši zabývat pravdami a problémy, jenž poskytují poznání o vyšších světech a cílech a to jak ve smyslu objektivním, tak i subjektivním. K pochopení, že existuje skutečnost hmotná a duchovní. Duchovní skutečnost se brání proti nadvládě hmoty a naopak. Z toho vyplývá, že realita, odhalena filosofickým a experimentálním poznáním, nepřipouští jednostrannou převahu, ani materialismu ani idealismu. Není tedy možné, aby jakákoliv nauka označila sama sebe za ukončený systém - každá je totiž postavena jen na zdánlivé absolutním základě a pravdě. Každá taková nová nauka bude muset využívat nové poznatky přírodních věd a dávat jim takovou formu, která povede k řešení nově vznikajících problémů života a světového dění, jak je nový vědecký materiál sám vyvolá."
 
Čím tuto relativně rozsáhlou pasáž uzavřít? Asi rovněž citací od stejného autora: "Člověk je zdrojem mohutných energií a úžasných možností. A respektujme všichni tento snadno pochopitelný fakt, že duševní síly rostou jen ustavičnou duševní prací". Konec citátu z Kafkova díla.
 
Snažme se tedy na těchto stránkách předáváním informací a otevřenou diskusí naplnit tento moudrý odkaz stále platný zcela určitě pro všechny.
 
Nevyhrazujeme si žádné absolutní právo na to, že tento náš názor na daný problém, věc, či událost musí být jediný správný. Vše vychází ze stupně poznání a praktických zkušeností, které nejen rostou, ale také se kvalitativně mění a my věříme, že k lepšímu. Protože vývoj - ten bude pokračovat pořád dál... Ovšem, máte - li na věc jiný názor, nebo zastáváte - li diametrálně odlišné stanovisko, či víte - li o dané problematice mnohem více a chcete se s námi o to podělit, dejte nám o tom v každém případě vědět.